O spoločnosti

 

História spoločnosti

Spoločnosť BRATISLAVA PROPERTY SERVICES s. r. o. zveľaďuje svoje bohaté skúsenosti v oblasti správy bytových, nebytových a obchodných priestorov od roku 2005. Tie sa dopĺňajú skúsenosťami zo stavebnej činnosti, a to prevažne v kompletnej výstavbe a rekonštrukcií bytových domov, ktoré sme následne prebrali do správy a úspešne ich spravujeme dodnes. To nám pomáha lepšie predvídať a predchádzať možným problémom pri zavádzaní novostavieb bytových domov do prevádzky a nastaviť správu čo najbližšie požiadavkám nových vlastníkov. V súčasnosti spravujeme v rámci bytových domov množstvo bytových jednotiek, kancelárií a garáži/garážových státí. Počas roku 2016 prišlo k premenovaniu nášho pôvodného názvu spoločnosti MAT Invest s.r.o., na BRATISLAVA PROPERTY SERVICES s. r. o., kde nový názov jasnejšie vystihuje naše pôsobenie v oblasti. Správu tiež vykonávame prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti Martin Šindler – Správa domov s.r.o..

Spôsob výkonu správy

Správu bytových domov vykonávame na základe Zmluvy o výkone správy uzavretej s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.  Služby spojené so správou sú poskytované nielen v zmysle povinností, ktoré nám ukladá zákon, ale snažíme sa vždy ponúknuť niečo navyše pre zvýšenie komfortu bývania, alebo užívania nehnuteľnosti. Správa je zabezpečená našimi vlastnými zamestnancami, ktorí disponujú znalosťami a skúsenosťami potrebnými pre konkrétne činnosti, za ktoré sú zodpovední.  Správca podpisuje zmluvy s dodávateľmi jednotlivých médií a dodávateľmi ostatných služieb pre zabezpečenie riadneho chodu bytového domu, revízií, servisu potrebných zariadení a zabezpečenie havarijnej služby pri vzniku nepredvídateľných situácií.  Na základe skúseností v oblasti výkonu správy a stavebnej činnosti ponúkame spoluprácu s relevantnými spoločnosťami pre dosiahnutie kvalitných služieb za výhodných platobných podmienok. Výber dodávateľov prebieha v súčinnosti s vlastníkmi nehnuteľností a podlieha výberu na základe pravidiel dohodnutých v zmluve o výkone správy.

Naše vízie

Našou filozofiou je postupné a selektívne priberanie bytových domov do správy, aby sme vedeli garantovať zachovanie vyššieho štandardu poskytovaných služieb pre pôvodných, ako aj nových klientov. Kladieme dôraz najmä na kvalitu služieb, spokojnosť vlastníkov spojenú s nerušenou prevádzkou nehnuteľnosti, čo je z nášho pohľadu základným kameňom dlhodobého fungovania správy nehnuteľnosti, s dôrazom na efektívne, transparentné a prehľadné hospodárenie s prostriedkami vlastníkov.  Našou víziou je čo najlepšie uspokojovať potreby a priania našich klientov, čo nám pomáha k budovaniu dobrého mena firmy, ako aj stabilizovať a rozširovať naše postavenie na slovenskom trhu.