Správa

Technická oblasť správy:

Každému bytovému domu je pridelený technický pracovník správcu, ktorý v pravidelných intervaloch, minimálne dvakrát za týždeň, kontroluje fyzickou prehliadkou spoločné časti, spoločné zariadenia a príslušenstvo domu, pokiaľ sa nedohodne inak. Technická časť obsahuje:

 • vypracovanie plánu opráv na najbližšie ročné obdobie
 • kontrolu správnosti odpočtov SV, TÚV, ÚK a spotreby el. energie na došlých faktúrach
 • ročný odpis vodomerov SV a TÚV po bytoch a ich spracovanie pre vyúčtovanie za predmetný rok
 • dohľad nad odstránením závad pri výkone odborných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie, bleskozvodov, plynových zariadení, požiarnych zariadení, tepelných zariadení a výťahov
 • odstránenie havarijných prípadov
 • plnenie fondu prevádzky, opráv a údržby v zmysle dohody a zápisov zo schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • kontrolu plnenia uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • hľadanie najvhodnejších riešení potrebných pre odstránenie stavebných závad spravovaných objektov s prihliadnutím na čo najmenšie ekonomické zaťaženie jednotlivých vlastníkov
 • predkladanie cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov
 • uzatváranie zmlúv s jednotlivými dodávateľmi a kontrolu ich výkonov

 

Ekonomická oblasť správy:

Správca zriadi bytovému domu dva samostatné účty v banke. Prvý účet slúži pre výkon služieb bežnej prevádzky a druhý pre účely fondu údržby a opráv. Tento spôsob zabezpečí vlastníkom lepšiu transparentnosť a prehľadnosť v súvislosti s nakladaním s finančnými prostriedkami.

Celá ekonomická agenda je vedená v profesionálnom softvéri Domus a Finus, čím je zabezpečená maximálna  prehľadnosť. Ekonomická časť obsahuje:

 • vedenie účtovníctva samostatne pre každý bytový dom s použitím profesionálnych aplikačných nástrojov vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami domu a prehľad o nedoplatkoch
 • spracovanie ročného vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby
 • vykonávanie úhrad dodávateľských faktúr
 • kontrolu finančných nákladov za jednotlivé služby
 • eliminácia vzniku budúcich nedoplatkov automatickou úpravou zálohových predpisov v prípade zmeny cien
 • kontrolu dodržiavania úhrad od jednotlivých vlastníkov a evidencia neplatičov
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené s prevádzkou domu a užívaním bytu a nebytových priestorov
 • evidenciu príjmov, výdavkov a mesačných uzávierok

 

Právna oblasť správy:

Táto oblasť je zabezpečená v spolupráci s externými advokátskymi kanceláriami, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Právna časť obsahuje: 

 • vedenie opatrení voči neplatičom v rozsahu platnej legislatívy; vymáhanie nedoplatkov súdnou a exekučnou cestou, uplatnenie zákonného záložného práva formou priamej dražby
 • príprava zmlúv s jednotlivými dodávateľmi
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • informovanie vlastníkov o ich povinnostiach v zmysle daňových zákonov a o legislatívnych zmenách súvisiacich s užívaním nehnuteľností
 • sprostredkovanie právneho poradenstva
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi