Cenník služieb

Popis položkyCena
Vyhotovenie 1ks kópie dokumentu súvisiaceho so správou domu vo formáte A40,13 €
Vyhotovenie 1ks kópie projektovej dokumentácie formátu A43,90 €
Vedenie schôdze do 1hod- 0 eur, za každú ďalšiu začatú hodinu 36,00 €
Zvolanie schôdze/online stretnutia nad zákonný rámec v dĺžke nepresahujúcej 2 hodiny300,00 €
Vybavovanie poistných udalosti (1 udalosť)100,00 €
Vykonanie písomného hlasovania /podľa rozsahu/od 360,00 €
Poplatok za vystavenie a zaslanie 1ks upomienky10,00 €
Vystavenie potvrdenia o vyrovnaní záväzkov6,00 €
Vystavenie potvrdenia o veku domu6,00 €
Vypracovanie a predloženie splátkového kalendára45,00 €
Vystavenie iného potvrdenia6,00 €
Podklady na príprava zmluvy o nájme spoločných alebo nebytových priestorov pre podnikateľov50,00 €
Podklady na príprava zmluvy o nájme spoločných alebo nebytových priestorov pre nepodnikateľov30,00 €
Vystavenie písomného vyjadrenia správcu k úpravám v byte5,00 €
Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom80,00 €
Vypracovanie opravného vyúčtovania za BD z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom245,00 €
Zabezpečenie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby360,00 €
Ostatné činnosti pracovníkov nad rámec zmluvných povinností – 1 hod. práce
36,00 €
Ostatné činnosti technických pracovníkov – 1 hod. práce14,40 €
Podanie trestného oznámenia, čas strávený na polícii – 1 hod. práce 36,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%